Przyłączanie do sieci

PROCEDURY PRZYŁĄCZANIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej.

1. WARUNKI TECHNICZNE

Pierwszy krok to uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub sieci kanalizacji sanitarnej. W tym celu należy w GWiK w Skarszewach złożyć wniosek
o wydanie warunków technicznych – druk pobierz tutaj.
Do wniosku należy dołączyć:
– aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych w skali 1:500,
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
– w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych – opis technologii produkcji lub analizę fizyko-chemiczną ścieków, lub szczegółowy opis powstawania ścieków.

Dla budynków jednorodzinnych nie trzeba podawać zapotrzebowania na wodę i ilości odprowadzanych ścieków.

Wydane warunki określą zasady podłączenia wnioskowanej nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej i są one podstawą do opracowania projektu budowlanego.

Termin wydania warunków – do 14 dni.

Warunki ważne są dwa lata.

Usługa bezpłatna.

2. PROJEKT BUDOWLANY

Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić dowolnemu projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami opracowanie projektu budowlanego.

Projekt należy uzgodnić z GWiK Skarszewy – druk pobierz tutaj.

Do zlecenia uzgodnienia projektu budowlanego należy załączyć 2 egz. projektu.

Termin wykonania uzgodnienia – do 14 dni.

Usługa płatna zgodnie z cennikiem GWiK Skarszewy.

3. WYKONANIE PRZYŁĄCZA

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne może być wykonane wyłącznie przez wykonawcę który posiada odpowiednie uprawnienia branżowe i prowadzi działalność oferującą tego typu usługi.

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić GWiK w Skarszewach pisemnie – druk pobierz tutaj.

Informujemy, że GWiK Skarszewy, w miarę swoich możliwości, także świadczy usługi z zakresu budowy przyłączy. Jeżeli chcieliby Państwo zlecić wykonanie przyłącza, prosimy złożyć wniosek o wycenę usługi – druk pobierz tutaj. Na zgłoszenie odpowiemy w terminie 14 dni.

W przypadku, gdy nasza propozycja będzie Państwu odpowiadała, prosimy złożyć zlecenie wykonania przyłącza – druk pobierz tutaj.

4. ODBIÓR PRZYŁĄCZA

Po zakończeniu robót dokonywany jest odbiór przyłącza. W odbiorze biorą udział: przyszły odbiorca usług jako inwestor, przedstawiciel wykonawcy oraz przedstawiciel GWiK Skarszewy.

W dniu odbioru należy przedstawić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza, a jeden egzemplarz przekazać GWiK Skarszewy.

Po pozytywnym odbiorze wykonanych robót komisja spisuje protokół odbioru, który jest podstawą do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzaniu ścieków.

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne pozostaje w Państwa posiadaniu i to Państwo jesteście odpowiedzialni za jego stan techniczny, bieżącą eksploatację oraz wszelkie remonty.

Opłata za dokonanie odbioru zgodnie z cennikiem GWiK Skarszewy.

5. ZAWARCIE UMOWY

Przed rozpoczęciem poboru wody i/lub odprowadzania ścieków należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

W tym celu należy złożyć w biurze GWiK wniosek o zawarcie umowy – druk pobierz tutaj.

6. MONTAŻ WODOMIERZA GŁÓWNEGO

Po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy ustalić z GWiK Skarszewy datę montażu wodomierza głównego.

Montaż nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Usługa jest bezpłatna.