RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO lub ogólnym rozporządzeniem)  informujemy Państwa, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedziba w Skarszewach na ul. Polnej 33. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Zarząd Spółki.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z realizacją dostarczania wody i odprowadzania ścieków , czego podstawę prawną stanowią regulacje zawarte w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  • Dane zostaną udostępnione jedynie upoważnionym przez administratora podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do spełnienia warunków zawartych w umowie.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • Podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie przepisów 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu uregulowania wszelkich należności przez strony umowy.
  • Mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w kwestii ochrony danych osobowych,, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego oraz nie posłużą do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą użyte w celach profilowania danych osobowych.