WFOŚiGW

Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skarszewach wraz z przebudową 2 pompowni: Chojnicka i Kleszczewska” przez  WFOŚiGW w Gdańsku.

W dniu 9 kwietnia 2019r. Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach podpisały z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skarszewach wraz z przebudową 2 pompowni: Chojnicka i Kleszczewska”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi  12.627.248,39 zł.

Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (https://wfos.gdansk.pl/), w formie pożyczki na kwotę 900.000,00zł.

 

DCIM100MEDIADJI_0016.JPGDCIM100MEDIADJI_0082.JPG
DCIM100MEDIADJI_0081.JPG

 

Realizacja zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skarszewach wraz z przebudową 2 pompowni: Chojnicka i Kleszczewska”

Oczyszczalnia ścieków w Skarszewach umożliwia mechaniczno biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego ze zintegrowanym biologicznie usuwaniem związków organicznych, fosforu i azotu.

W ramach inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową 2 pompowni: Chojnicka i Kleszczewska” poddano modernizacji piaskownik, komorę rozdziału, reaktor biologiczny, komorę tlenowej stabilizacji osadu, stację mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, koryto pomiarowe, punkt poboru próbek, pompownię odcieków i pompownię flotatu. Ponadto wybudowano kilka nowych obiektów tj. stacja krat z komorą rozprężną, komorę rozdziału, reaktor biologiczny, osadnik końcowy, magazyn osadu oraz silos wapna.

Przepompownia Chojnicka w ramach modernizacji została objęta wymianą 2 pomp zatapialnych, zainstalowaniem dodatkowej 3 pompy, wymianą instalacji technologicznej oraz armatury, dostosowaniem rozwiązań konstrukcyjnych do planowanej modernizacji (likwidacja schodów z poziomu „0” w dół na strop pośredni, zakrycie stropu na poziomie „0” z wykonaniem : 3 otworów z włazami do montażu pomp zanurzeniowych, 1 otworu z włazem do montażu mieszadła, 1 otworu z włazem i drabiną stalową do schodzenia z poziomu „0” na poziom pośredni, remont kanału kraty głównej z montażem kraty mechanicznej), remontem budynku (wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie wewnątrz, elewacja, dach, opierzenie, rynny, remont belki wciągnika w budynku), remontem dróg na terenie przepompowni oraz remontem stacji średniego napięcia RSN T-6170. Z kolei na przepompowni Kleszczewska wymieniono pompy na nowe oraz doposażono system sterowania w czujnik hydrostatyczny.

Zdolność obsługi po przebudowie wzrosła o 80% i na chwilę obecną może ona obsłużyć 13 730 RLM.

 

 

 

Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi przy ulicy Różanej w Skarszewach”

W dniu 21 lutego 2022r. Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach podpisały umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi przy ulicy Różanej w Skarszewach”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 97.087,11zł.

Inwestycja została dofinansowana w formie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (https://wfos.gdansk.pl/) na kwotę 76.510,00zł.

Modernizacja sieci wodociągowej polegała na kompleksowej wymianie 212mb wodociągu wraz z 15 przyłączami wodociągowymi oraz budowie 2 nowych przyłączy.

Zmodernizowana sieć wodociągowa umożliwi zapewnienie stałych dostaw wody mieszkańcom ulicy Różanej, a także zapobiegnie występowaniu awarii i dostawania się zanieczyszczeń w głąb sieci wodociągowej.

 

 

Dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód

podziemnych w otworze nr 4 na terenie ujęcia komunalnego w Skarszewach” przez  WFOŚiGW w Gdańsku

W dniu 15 grudnia 2020r. Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych w otworze nr 4 na terenie ujęcia komunalnego w Skarszewach”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł  141 484,16 zł.

Inwestycja została dofinansowana w formie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (https://wfos.gdansk.pl/) na kwotę 110.000,00zł.

W ramach przedsięwzięcia na początku grudnia 2020r. rozpoczęto prace związane z wykonaniem nowego otworu studziennego nr 4 o początkowej średnicy f600 i końcowej f508. Następnie wykonano instalację technologiczną łączącą ww. studnię ze Stacją Uzdatniania Wody znajdującą się w Skarszewach przy ul. Drogowców. Wyżej wymienione prace trwały do 14 maja 2021r.

Zgodne z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną wydajność eksploatacyjna nowego otworu studziennego nr 4 wynosi 111,5m3/h, z kolei zasoby eksploatacyjne ujęcia wody wynoszą 100m3/h.

Otwór numer 4 stanowi jedno ze źródeł zaopatrzenia w wodę mieszkańców Skarszew, Bolesławowa, Demlina, Obozina, Nowego Gołębiewka, Mirowa Dużego, Więcków, Malar, Kamierowa oraz Wolnego Dworu.

Efektem ekologicznym zadania realizowanego przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku było zwiększenie ilości działających studni na ujęciu wody w Skarszewach o 1szt. W momencie złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Gdańsku na ujęciu wody w Skarszewach działały dwie studnie głębinowe – studnie nr 1a i nr 3. Poza nimi na ujęciu wody znajdowały się studnie nr 1 i nr 2b, które nie były eksploatowane. Na etapie realizacji przedmiotowego zadania Spółce udało się przywrócić do eksploatacji studnię nr 1.

W związku z powyższym na komunalnym ujęciu wody w Skarszewach na chwilę obecną działają 4 studnie (nr 1, 1a, 3, 4), co pozwala zapewnić stałe dostawy wody do mieszkańców Gminy Skarszewy.