Przyłączanie do sieci

Przyłączanie do sieci

PROCEDURY PRZYŁĄCZANIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej.

  1. WARUNKI TECHNICZNE

Pierwszy krok to uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej. W tym celu należy do GWiK w Skarszewach złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych – druk pobierz tutaj.

Do wniosku należy dołączyć:

-plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,

-dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

-w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych – opis technologii produkcji lub analizę fizyko-chemiczną ścieków lub szczegółowy opis powstawania ścieków.

-odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców).

Wydane warunki określą zasady podłączenia wnioskowanej nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci jest zobowiązany do sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  1. WYKONANIE PRZYŁĄCZA

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne może być wykonane wyłącznie przez wykonawcę, który posiada odpowiednie uprawnienia branżowe i prowadzi działalność oferującą tego typu usługi.

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić GWiK w Skarszewach pisemnie – druk pobierz tutaj.

Informujemy, że GWiK Skarszewy, w miarę swoich możliwości, także świadczy usługi z zakresu budowy przyłączy. Jeżeli chcieliby Państwo zlecić wykonanie przyłącza, prosimy złożyć wniosek o wycenę usługi – druk pobierz tutaj.

W przypadku, gdy nasza propozycja będzie Państwu odpowiadała, prosimy złożyć zlecenie wykonania przyłącza – druk pobierz tutaj.

  1. ODBIÓR PRZYŁĄCZA

Po zakończeniu robót dokonywany jest odbiór przyłącza. W odbiorze biorą udział: przyszły odbiorca usług jako inwestor, przedstawiciel wykonawcy oraz przedstawiciel GWiK Skarszewy.

Po pozytywnym odbiorze wykonanych robót komisja spisuje protokół odbioru, który jest podstawą do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzaniu ścieków.

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne pozostaje w Państwa posiadaniu i to Państwo jesteście odpowiedzialni za jego stan techniczny, bieżącą eksploatację oraz wszelkie remonty.

  1. ZAWARCIE UMOWY

Przed rozpoczęciem poboru wody i/lub odprowadzania ścieków należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

W tym celu należy złożyć w biurze GWiK wniosek o zawarcie umowy – druk pobierz tutaj.

  1. MONTAŻ WODOMIERZA GŁÓWNEGO

Po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy ustalić z GWiK Skarszewy datę montażu wodomierza głównego.

Usługa jest bezpłatna.