Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na Opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem na lata 2023-2026 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zapytanie ofertowe 4-2023

Informacja do zapytania ofertowego nr 4-2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na Opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem na lata 2023-2026 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zapytanie ofertowe 3-2023

Informacja do zapytania nr 3-2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 2/2023

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na sukcesywny zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby Spółki w 2023r.

Zapytanie ofertowe nr 2 – 2023

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Kamierowie z dnia 28.12.2022r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu

Zdjęcie1

Zdjęcie3

Zdjęcie2

Mapa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Kamierowie z dnia 28.11.2022r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu

Zdjęcie1

Zdjęcie3

Zdjęcie2

Mapa

PRZETARG

Informacja o przetargu nieograniczonym na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Gminnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż energii elektrycznej

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy – pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw SIWZ

Załącznik 1 – wykaz punktów poboru energii

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Kamierowie z dnia 28.20.2022r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu

Zdjęcie1

Zdjęcie3

Zdjęcie2

Mapa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Kamierowie z dnia 10.10.2022r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu

Zdjęcie1

Zdjęcie3

Zdjęcie2

Mapa

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Kamierowie z dnia 19.09.2022r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – Kamierowo

Zdjęcie1

Zdjęcie3

Zdjęcie2

Mapa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Kamierowie z dnia 29.07.2022r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – Kamierowo

Zdjęcie1

Zdjęcie3

Zdjęcie2

Mapa

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Kamierowie z dnia 17.06.2022r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – Kamierowo

Zdjęcie1

Zdjęcie3

Zdjęcie2

Mapa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę wozu asenizacyjnego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności min. 11m3.

Załącznik nr 1 Oświadczenie wykonawcy

Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy wodomierzy o średnicach od DN15mm do DN20mm”

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ww. specyfikacji zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 13 stycznia 2022r. zgodnie ze SIWZ.

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2.docx

SIWZ.pdf

Odpowiedz na pytania do SIWZ

Zmiany do SIWZ i projektu umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych o następujących kodach:

190805 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

190801-skratki,

190802 – zawartość piaskowników,

z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy ul. Polnej 33 w Skarszewach, 83-250 Skarszewy.

Zapytanie ofertowe.pdf

Klauzula_informacyjna.pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro dla zadania pod nazwą „Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach”

OGŁOSZENIE BIP

Załączniki:

Ogłoszenie_o_zamówieniu nr 774953-N-2020

Szczegółowa_specyfikacja_techniczna

Schemat_instalacji_fotowoltaicznej

SIWZ

Przedmiar_robót

Projekt_umowy

Projekt_montażu_ogniw_fotowoltaicznych

Plan_instalacji_fotowoltaicznej

SIWZ – Instalacja fotowoltaiczna – GWiK 11.01

Odpowiedz_na_pytania_do_SIWZ.pdf

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skarszewach z dnia 29.12.2020r

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

OGŁOSZENIE BIP

 

 

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skarszewach z dnia 04.12.2020r

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie przetargu.pdf

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Mapka

Klauzula poufności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skarszewach.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie_nieruchomość_gruntowa.pdf

Mapa_1.png

Mapa_2.png

Zdjęcie.jpg

Klauzula_informacyjna.pdf

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 190805 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy ul. Polnej 33 w Skarszewach w okresie od 17.02.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki – PDF

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbiór, transport i rolnicze zastosowanie (R10) w okresie umożliwiającym rolnicze wykorzystanie oraz kompostowanie (R3) w okresie uniemożliwiającym takie wykorzystanie, (unieszkodliwianie/odzysk) komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 w ilości ok 1500 Mg rocznnie, powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie
  2. Wzór umowy
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Wybór oferty